Wyszukiwarka

środa, 12 lutego 2014

Zmiana ceny węgla koksującego - wykres


wtorek, 11 lutego 2014

6 dniowy tydzień pracy w JSW

Prezez JSW Jarosław Zagórowski zapowiada wprowadzenie w 2014 roku 6 dniowego tygodnia pracy kopalń z opcją wybrania dnia wolnego w inny dzień niż sobota przez pracownika. Ruch kopalń prowadzony 6 dni w tygodniu ma zwiększyć efektywność i konkurencyjność JSW.

poniedziałek, 10 lutego 2014

Czy pracownicy kopalni Knurów-Szczygłowice zyskają czy stracą na przejściu pod skrzydła JSW?

Średnie zarobki w Spółce wynoszą 7,5 tysiąca zł - w Kompanii są o 800-1000 złotych niższe. Oczywiście przeciętny górnik takich pieniędzy nie widzi przy wypłacie na swoim koncie, ani w JSW ani w KW ponieważ powinna być podawana mediana zarobków jednakże, przełożenie finansowe istnieje. Kolejnym argumentem dla pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice powinny być inwestycje. KW obecnie tych pieniędzy nie ma, JSW ma, dlatego prędzej zwolnień wśród górników można niestety obawiać się prędzej w Kompanii Węglowej niż JSW gdzie bardziej potrzebne będą ręce do pracy po intensyfikacji inwestycji. Jednakże etaty powierzchniowe są zapewne zagrożone. Udział 20% pracowników powierzchniowych wśród załogi wskazuje na przerost zatrudnienia i można podejrzewać, że tam mogą nastąpić cięcia. Trudno oszacować, czy będą jakieś gwarancje zatrudnienia.

sobota, 8 lutego 2014

Dywidenda 2014, jak wysoka dywidenda od JSW za 2013?

Dywidenda, z zysku za 2013 rok prawdopodobnie będzie. Pomimo przewidywanej olbrzymiej inwestycji jaką jest zakup kopalni Knurów-Szygłowice. Obecnie nie można w przybliżeniu oszacować wysokości dywidendy, będzie jednak niższa niż 2,52zł na akcję jaką przyznano za 2012 rok.

piątek, 7 lutego 2014

czwartek, 6 lutego 2014

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Poniżej treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014: 1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 13 marzec 2014 r. 2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 15 maj 2014 r. 3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. – 7 sierpień 2014 r. 4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 6 listopad 2014 r. 5. Jednocześnie Spółka informuje, że: • na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r., • na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową, • na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku, • na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.jsw.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/Raporty okresowe. Podstawa prawna: § 83 ust. 1 i § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Robert Kozłowski 2014-01-15 
Prokurent Dariusz Bernacki 2014-01-15 

Zakup przez JSW od Kompanii Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice

 Kompania Węglowa planuje sprzedać kopalnię Knurów-Szczygłowice, przed końcem połowy 2014 roku, uzyskane pieniądze pozwolą realizować inwestycje. JSW dzięki zakupowi kopalni planuje zwiększyć wydobycie do 18-19 mln ton. Specjaliści branży górniczej szacują, że wartość kopalni może przekraczać 1 mld złotych

Kopalnia Knurów-Szczygłowice powstała w 2010 roku w wyniku połączenia kopalń Knurów i Szczygłowice. To obecnie jeden z największych zakładów wydobywczych Kompanii Węglowej. Wydobywa ok. 4 mln ton węgla rocznie, z czego ok. 60 proc. to węgiel energetyczny, a ok. 40 proc. koksowy typu 34 nieco inny gatunku węgla koksowego od osiągającego najwyższe ceny węgla typu 35, jednak także ten gatunek jest poszukiwany przez odbiorców.